Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez EKOBIT Łukasz Warcholiński

Administrator danych

Administratorem danych jest firma pod nazwą EKOBIT Łukasz Warcholiński z siedzibą w Krakowie (31-640), przy ul. Dmowskiego 59.

 

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: kredyt@warcholinski.pl, pod numerem telefonu +48 603 99 06 88 lub pisemnie (adres siedziby administratora).

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

  • zawarcia i wykonania ustnej umowy zlecenia prezentacji Pani/Panu przez EKOBIT Łukasz Warcholiński oferty podmiotów, na rzecz których prowadzi usługi pośrednictwa finansowego lub ubezpieczeniowego
  • podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług, dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych także jeżeli nie będzie Pani/Pan miał zawartej ustnej umowy zlecenia lub po zakończeniu tej umowy
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu, ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem ustną umową zlecenia
  • podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu ustnej umowy zlecenia oraz innych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących ustnej umowy zlecenia.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym celów analitycznych, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych także jeżeli nie będzie Pani/Pan miał zawartej ustnej umowy zlecenia lub po zakończeniu tej umowy, dane będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane – za Pani/Pana odrębną pisemną zgodą – innym podmiotom w celu przygotowania odpowiedniej oferty.

 

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania ustnej umowy zlecenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres kredyt@warcholinski.pl.

 

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną ustnie umową zlecenia prezentacji oferty podmiotów, na rzecz których EKOBIT Łukasz Warcholiński prowadzi usługi pośrednictwa

finansowego lub ubezpieczeniowego jest konieczne do zawarcia i wykonywania tej umowy – bez podania tych danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy zlecenia.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.